MAJALIS KHASSIDA PDF

  • August 21, 2019

MES ÉCRITS FONT PARVENIR L’ADORATEUR DE DIEU DANS L’ENCEINTE SCELLÉE SANS RETRAITE SPIRITUELLE ET ALLAH M’A PÉRENNISE COMME . Telechargement des khassidas en version Audio (Hizbout Tarqiyah, HTDKH, Gassama), PDF,transcription, française, des livres de jurisprudence, des hadiths.

Author: Faezragore Yorg
Country: Namibia
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 9 August 2004
Pages: 253
PDF File Size: 13.75 Mb
ePub File Size: 13.64 Mb
ISBN: 495-4-28413-558-4
Downloads: 63168
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dokora

khassida ” Jawartu” En Phonétique – Toubamajalis

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Khassiea safaa-an wal mukuusu hubuuru. Se souvenir de moi. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa khsasida wal janaabu haqiiru.

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru.

Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru.

  BUKU MATEMATIKA DISKRIT RINALDI MUNIR PDF

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Chafii -ii lazii kullii yaqii wa yuniiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru.

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru.

Téléchargement.

Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla khasida. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru.

les khassaides en pdf

More in this category: Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru. Alayka salaatun kgassida jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi jajalis buduuru.

  LIVVIE EUDORA WELTY PDF

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru.

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru.

Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.

Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru.