LIPIDI HEMIJA PDF

  • June 27, 2019

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Mikagami Zulur
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 18 November 2018
Pages: 78
PDF File Size: 1.97 Mb
ePub File Size: 2.43 Mb
ISBN: 893-2-24740-695-5
Downloads: 41316
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aralrajas

Hemija hrane

Nitrati i nitriti Daju karakteristinu boju mesu i suhomesnatim proizvodima; Nitriti u mesu inhibiraju formiranje toksinih proizvoda tokom delovanja Clostridium botulinum; Najvei nedostatak ovih jedinjenja je formiranje kancerogenih nitrozoamina. Izpumpavanjem protona nastaje na membrani mitohondrija elektrokemijski gradijentzbog razlike u koncetraciji protona.

Nazivi potiu od naziva odgovarajuih heterociklinih jedinjenja. Lipos – mast Lipidi se mogu klasifikovati na razliite naine: Dobavljeno iz ” https: Daju utu i braon boju.

Recent Comments

J Mol Evol 43 3: Prilino je stabilan i njegov gubitak je mali tokom proizvodnje i skladitenja hrane. Tetraedri se kombinuju poput saa formirajui heksagonalnu strukturu leda. Nerastvoran je u hladnoj, a disperguje u lilidi vodi.

Ovo se postie reakcijom anhidrida metionina ili lizina lupidi proteinom. Hidroperoksidi oleinske kiseline- Pri viim temperaturama stvaraju se i ciklini peroksidi, epidioksidi i epiperoksidi: Nutritivna vrednost biljnih proteina moe se poboljati kovaletnim vezivanjem metionina a lizina na amino grupu ostatka lizina.

Bull Math Biol 63 1: Nekovaletno vezivanje karbonilnih jedinjenja za proteine takoe doprinosi promeni ukusa namirnica. Karagenan se upotrebljava i za bistrenje piva, jer taloi azotne materije proteine.

  ARCHITECTURALLY SPEAKING EUGENE RASKIN PDF

Alginske kiseline su linearni polimeri i predstavljaju smee poliuronida iji je sastav razliit u sadraju navedenih uronskih kiselina. Razmak izmeu O i H to su oni koji su kovalentnom vezom povezani za kiseonik je 0.

Trei polisaharid je hemiia esterifikovan sumpornom kiselinom koji sadri neto 3,6-anhidro-L-galaktopiranozil ostataka i pirogroane kiseline. Time se poveava gustina vode. D-glukoza je osnovni energetski izvor ive elije glukozofosfat. Kora i koren 8.

Hemija by Katarina Glumac on Prezi

Osetljiv hemijw prisustvo lipidnih peroksida, jona Cu i Fe. Na razdaljini od 0. Amiloza se izdvaja u obliku nerastvornog kompleksa koji se razara dodatkom etanola; AMILOZA je linearni polisaharid koji sadri ostataka D-glukoze povezanih a vezom; Amiloza se ne rastvara u hladnoj vodi, a rastvara se u mravljoj kiselini, formamidu i dimetilsulfoksidu.

Organske llpidi neorganske kiseline Imaju ulogu pufernog sistema; Utiu na hidrolizu makromolekula; Utiu na ukus; Imaju antibakterijska i antifugalna svojstva; Najee organske kiseline koje su sastojci hrane: Dnevna potreba je IU.

Atom kiseonika okruen je lipidu etiri atoma vodonika dve kovalentne i dve vodonikove veze Visoke vrednosti za toplotni kapacitet, taku topljenja i kljuanja, povrinski napon, posedica je utroka ekstra energije potrebne za raskidanje intermolekulskih vodoninih veza.

Najvie je ima u hemicelulozama slame, kukuruznih apurika, bukve, breze, ljuskama badema. Ksantan koristi se kao prehrambena guma zbog sledeih karakteristika: Postoje tri vrste oksidacija masti: Manja koliina vode vea brzina reakcije. Najbolji antioksidanti su fenolna jedinjenja koja mogu da formiraju hinone. Singletni kiseonik reaguje sa nezasienim vezama masnih kiselina formirajui hidroperokside. Sojino ulje i masti i ulja koja sadre linolensku kiselinu pokazuju pojavu reverzije ukusa kada se izloe uticaju vazduha.

  MANOLO SANLUCAR TAUROMAGIA PDF

U prirodi se nalazi i u piranoznom i u furanoznom obliku, kako slobodna u vou tako i u obliku oligo- i polisaharida saharoza, inulin, rafinoza. Ulja niskog peroksidnog broja mogu takoe da podleu reverziji. Parabeni – alkilni estri p-hidroksibenzoeve kiseline: Ova denaturacija proteina je esto reverzibilna.

Dobijena so se pere hlorovodoninom kiselinom, a nastale slobodne alginske kiseline se natrijum-karbonatom prevode u komercijalni Na-alginat. Moderna definicija bromatologije Bromatologija hemija hrane je savremena nau na disciplina u kojoj se prou avaju sastav, str uktura i osobine Documents.

Metabolizam – Wikipedia

Lipidi su najraznovrsnija grupa biohemikalija. J Clin Virol 34 4: Koristi lipidk u konditorskoj industriji. Ovaj efekat preovlauje pri temperaturama veim od 3. U hemijskom pogledu agar je smesa tri polisaharida. Polioli se koriste u ishrani dijabetiara.

Atom – Seminarski Hemija Documents. Annu Rev Neurosci Korica hleba sadri maltol, a prijatan miris okolade, kremova, likera potiu od njega Formira se iz di- tri- i tetra saharida ukljuujui i izomaltozu, maltotetraozu.